Cennik

 1. MEDIACJE UMOWNE, czyli takie które nie są jeszcze w sądzie, gdzie strony zgłaszają się do mediatora i podpisujemy umowę.

W sprawach majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 1 % wartości przedmiotu sporu
 • nie mniej niż 500 zł, nie więcej niż 10 000 zł

W sprawach niemajątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 300 zł za każde spotkanie mediacyjne do 1,5 godziny,
 • 200 zł za spotkanie indywidualne

W mediacjach rodzinnych, wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 300 zł alimenty do 1,5 h
 • 750 zł opieka nad dzieckiem – do 3 spotkań, każde kolejne 250 zł
 • 900 zł Rodzicielski Plan Wychowawczy – do 3 spotkań, każde kolejne 250 zł

W sprawach biznesowych, wynagrodzenie mediatora jest ustalane indywidualnie

2. MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU

Ceny usług w mediacjach sądowych, czyli takich do których skierował nas sąd wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Wynagrodzenie mediator pobiera bezpośrednio od Stron konfliktu, chyba że jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości (Art. 183 (5)).

Mediator może przeprowadzić mediację bez wynagrodzenia, jeśli wyrazi na to zgodę. Wtedy strony ponoszą tylko zwrot wydatków poniesionych z przeprowadzeniem mediacji.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – cena biletów komunikacji miejskiej lub 0,8358 zł za przejechany kilometr,
 • wynajmu sali, do 70 zł za jedno posiedzenie.
 • korespondencji, do 30 zł.

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 1% wartości przedmiotu sporu,
 • nie mniej niż 150 zł,
 • nie więcej niż 2000 zł.

W sprawach o prawa niemajątkowe oraz majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi:

 • 150 zł netto, za pierwsze posiedzenie
 • 100 zł netto, za każde kolejne
 • łącznie nie więcej niż 450 zł.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł.